Energy progression, energy advancement

Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb.

Wykonanie usług projektowych oraz działań pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania pn. „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb”. Nowy Sącz 2019.
W skład zadania wchodziły:

  1. Opracowanie koncepcji określającej cele i kierunki działań a także możliwości, sposób i szacunkowe koszty prowadzenia działań w zakresie przywrócenia drożności, ochrony rzeki i likwidacji barier dla ryb rzeki Kamienica Nawojowska oraz działań związanych z zachowaniem funkcji przeciwpowodziowej i umożliwiających wykorzystanie rekreacyjne rzeki. Odcinek objęty opracowaniem – Kamienica Nawojowska od ujścia do Dunajca do km 12+500 (28 progów i stopni wodnych).
  2. Opracowanie projektu koncepcyjnego dla wybranych z koncepcji i rekomendowanych do realizacji rozwiązań technicznych oraz określenie kosztów tych działań. Odcinek objęty opracowaniem – Kamienica Nawojowska od ujścia do Dunajca do ujścia prawobrzeżnego dopływu potoku Kamionka w km 7+000 (19 progów i stopni wodnych). Projekt stanowił załącznik do wniosku o pozyskanie środków finansowych z Programu operacyjnego Ryby 2014-2020 (zakres projektu koncepcyjnego obejmuje odcinek rzeki Kamienicy Nawojowskiej od ujścia do Dunajca do ujścia prawobrzeżnego dopływu potoku Kamionka – ok. 7 km
  3. Przygotowanie wniosku o opinię ministra właściwego do spraw rybołówstwa, czy realizacja planowanej inwestycji ma na celu wspólny interes użytkowników wód, na podstawie §17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo (…), zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.